රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

කල්ප වෘක්ෂය

මාර දියණියන් තරඟෙට
තොරන් වල රඟා සරුවට
බිමට බැස ඇවිත් ඉල්ලති
කල්ප වෘක්ෂයන් . . . .!


Pushpa Ramlani

0 comments:

Post a Comment