රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

පොළොවේම පය තබනු !

ඔබ
ගිහියෙක් වුව
පැවිද්දෙක් වුව
ඇත්තම දකිනු !
සිහිනෙන් අවදි වෙනු !
පොළොවේම පය තබනු !

එවිට දැනෙනා
සැහැල්ලුව තරම් සුවයක්
මෙලොව කිසිම කවියක නොසොයනු !

ඇත්තට පුරුදු වුණ විට
දැනෙනා තරම් කවියක්, සුවයක්
තියෙන්නේ වෙන කොතන දැයි කියනු !Samitha B. Atuwabendela

0 comments:

Post a Comment