රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

අමාවක..

පුන්සද
මම දිටිමි 
නුඹේ කළු පැල්ලම
අපේ සමහරු
රැවටිලා ඇත තවම
අහිංසක හාවෙකුය
කියා නුඹ මත..
මම බලන් ඉන්නෑ
තවත් පෙරමෙන්
කිරිත් පැණිත්
ගෙනඑන තෙක් උඹ..
වටහාගතිමි ජීවිතය
අනියතයි උඹ මෙන්ම
ඒ නිසා නේද
පසළොස්වක සේම
අමාවක..


Eranga Hemajith

0 comments:

Post a Comment