රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

වේවා මෙය ගනදුර දෙබෑකර පායන හි රු

me ruu
kage ruu
obe ruu
mage ruu
sewaneli ruu
mokakada mee
ruu ruu


Sonduru Sith

0 comments:

Post a Comment