රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

දැන් අප දුරයි

එක සිතින් කලෙමි
පිව්තුරු ආදරේ
ඇයි ඔබ හැගිම් ගැන
හිතුවෙ...
දැන් අප දුරයි..,,!!!
මම තනිව නොදිව්වෙමි
ඔබ මා දිවෙව්වා නොවෙද...


Shanaka Amal Amal

0 comments:

Post a Comment