රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

ආසයි මම නුබේ සිතේ රැදෙන්න

නුබේ ලගින් ආදරයෙන්
හැමදාමත් හිදින්න
නොහැකි උනත් ආසයි මම
නුබේ සිතේ රැදෙන්න.........

වෙනෙකෙකු නුබෙ ලග තනිකම
මකනවා බෑ බලන්න
මගෙ සිතිවිලි නුබෙ තනිකම
මකනවාද කියන්න..........

ලගට වෙලා නොකැකි උනත්
මේ භවයෙදි සිටින්න
මතු භවයෙදි නුබ එනවද
මා එක්කල කියන්න...........කල්ප චතුරංග එදිරිසිංහ

0 comments:

Post a Comment