රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

රස විඳින්නට ඉඩක්

ගෙවෙන තරමට තවත් අලුත් වන
අලුත් වන තරමට ම රස පිරෙන
පිරෙන තරමට හිතෙන් තලු මරන
තලු මරනවා විනා
රස විඳින්නට ඉඩක් නොම ලැබෙන
අනාගත සැළසුම්කරණයකි නො නවතින


Sisira Kumara

0 comments:

Post a Comment