රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

ජනප්‍රිය බුදුදහම

දුටුවාද වෙසක් සඳ
දෙපළුව, දෙපාටකින්
ජනප්‍රිය බුදුදහම
සහ
ගෞතම බුදු දහම ලෙස
තරඟ වැදී????Pushpa Ramlani

0 comments:

Post a Comment