රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

දෑත් අල්ලන් යමු එකඟව

ඔබ ඔබේ ගමන යන්න
මම මගේ ගමන යන්නම්...
කොතනකදී හෝ අපට 
අපේ ගමන යා හැකි නම් 
දෑත් අල්ලන් යමු එකඟව
එතෙක් ඔබ යන්න...
මමත් යන්නම්.......


මේඝ මානසී

0 comments:

Post a Comment