රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

ඉරිසියාකාර අහස

එකින් එක
බිම වැටෙයි
ඇහැළ මල්
මවයි
සුන්දර දසුනක්
ආසයි ඇවිදින්න
ඇහැළ මල් බුමුතුරුණ මත
පියනගා හිමි හිමින්...

ඒත්..

ඉරිසියාකාර අහස
දොඹ සයිස් වැහි බිංදු
වැට්ටුවේ
ඇහැළ මල් පාපිස්ස උඩ

දැන් ඉතිං
චොර චොර මඩ එක්ක
මොන මල් බුමුතුරුණුද
ඊයා..
Sisira Kumara

1 comments:

නියමයි

 

Post a Comment