රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

අප ගැන

රූ_று_Ru
Facebook වෙබ් අඩවියේ මිතුරන් විසින් ආරම්භ කරන ලද වෙබ් අඩවියකි.
මෙහි අරමුණ නම් සයිබර් අවකාශයේ පමනක් සිරවී සිටින දක්ෂතා හෙබි මිනිසුන් මහපොලොව මත ඍජුව ස්ථාපනය කිරීමයි..
අදහස් හා යෝජනා දැන‍ට සාකඡ්චා මටටමේ පවතී..