රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

තොපිලට හෙනද ???

යකෝ සල්ලි ගෙවාගෙන
අපි අපිටම ඇරගෙන
තොපිට CALL කලාම
ඔය නිකන් තියෙන කොලපාට බොත්තම
ඔබන්න
තොපිලට හෙනද ???

0 comments:

Post a Comment