රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

සැහැල්ලුවක් නැති අපේඅනේ බුදු හාමුදුරුවනේ
අපි පරාදයි .....
අර උඩ තියන
කොඩිය තරම්වත්
සැහැල්ලුවක්
නැති අපේ
ජීවිත .........


Chandana Ellewala

0 comments:

Post a Comment